Μορφολογία - Γεωλογία

Μορφολογια - Γεωλογια

Ο Όλυμπος δεν αποτελεί τμήμα κάποιας οροσειράς, αλλά ένα ανεξάρτητο κυκλικό ορεινό όγκο. Η κορυφή του απέχει μόλις 18 χιλιόμετρα από τις ακτές της Πιερίας, ενώ η έκταση του ανέρχεται στα 500 km2

Το σύγχρονο ανάγλυφο του Ολύμπου χαρακτηρίζεται από απότομες πλαγιές και στενές κόψεις οι οποίες περικλείουν βαθιές χαράδρες, αποτέλεσμα της έντονης διάβρωσης ως απόρροια του υψηλού βαθμού αποσάθρωσης μέσω παλαιών και πρόσφατων κλιματικών κύκλων. Στα μεσαία και ψηλότερα τμήματα του βουνού το τοπίο έχει διαμορφωθεί από τη δράση τόσο των παγετώνων όσο και από έντονες κλιματικές διεργασίες και γεωφυσικούς παράγοντες (χιόνι, βροχή, χαλάζι, παγετός, άνεμος, επιφανειακή απορροή, διάβρωση, ερπυσμός εδαφών, ανάπτυξη ποικίλης χλωρίδας, μεταβολές της γραμμής βλάστησης, κ.α.), ενώ σημαντικό ρόλο έχουν πλέον παίξει και ανθρωπογενείς παράγοντες (υλοτομία και βόσκηση). 
Γενικότερα, βάση της σύγχρονης μορφολογικής του δομής ο Όλυμπος μπορεί να διαιρεθεί σε δύο βασικά τμήματα τα οποία χωρίζονται από ένα άξονα διεύθυνσης Α - Δ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις κοιλάδες των Μεγάλων Καζανιών και Μαυρόλλογου - Εννιπέα αντίστοιχα. Το βόρειο τμήμα χαρακτηρίζεται από τις ψηλότερες κορυφές, με πιο απότομες πλαγιές, καλά σχηματισμένο υδρογραφικό δίκτυο και βαθύτερες χαραδρώσεις ως το αποτέλεσμα εντονότερης διάβρωσης και πιθανής ταχύτερης ανύψωσης. Αντιθέτως, το νότιο τμήμα χαρακτηρίζεται από ηπιότερο ανάγλυφο, μικρότερες κλίσεις και πιο υποτυπώδη ανάπτυξη υδρογραφικού δικτύου. Πηγή: www.olympus-climbing.gr

MT OLYMPUS 360° SUMMITS VIEW

Επισκεφθείτε όλες τις κορυφές του Ολύμπου

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ